Klubbstadgar

LokalklubbsStadgar

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Inledning.

Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i SVaK.

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SVaKs stadgar och av SKK och SvaK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för lokalklubben strider mot SKKs och/eller SVaKs stadgar ska stadgar för lokalklubben anpassas så att överensstämmelse råder.

Inom SVaK ska lokalklubbarnas stadgar vara identiska.

Lokalklubbens stadgar ska fastställas av SVaK.

§ 1 Mål

Lokalklubbar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SVaKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SVaKs regionala verksamhet.

Den geografiska omfattningen av lokalklubbens verksamhet beslutas av SVaKs styrelse.

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål ska lokalklubben:

informera och sprida kunskap om SVaK – dess mål, organisation och arbetsformer.

informera om vallhundarna och deras användningsområde.

verka för att bevara och vidareutveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur.

anordna vallhundsprov och/eller tävlingar i enlighet med SvaKs bestämmelser.

• 

utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att vallhundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

anordna verksamheter i enlighet med SVaKs direktiv.

avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SvaK eller när annan anledning föreligger.

delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemsskap

Som medlem i SVaK tillhör man den lokalklubb inom vars område man är bosatt.

Medlem äger rätt att själv välja annan lokalklubb än den geografiska. Byte av lokalklubb kan endast ske vid årsskifte.

§ 4 Medlemsavgift

Medlem i lokalklubb ska årligen till SVaK betala medlemsavgift med det belopp, som fastställs på ordinarie fullmäktigemöte. Nytt medlemskap börjar gälla från registreringsdatum. För rösträtt på årsmöte krävs förlängt medlemsskap senast en vecka före lokalklubbens årsmötet, dock senast 15 februari.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbens verksamhetsår ska vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

Person vars medlemskap upphört i lokalklubben kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom lokalklubbsstyrelsen.

§ 6 Organisation

Lokalklubbens angelägenheter handhas av årsmötet och en av årsmötet vald styrelse.

§ 7 Årsmöte

Mom 1 Inledning.

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast 8 veckor före SVaKs ordinarie fullmäktige.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna skriftligen med direktpost, (ej mail) senast 21 dagar före mötet. Till kallelsen ska bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttranden, samt övriga handlingar i de ärenden som ska behandlas vid årsmötet

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när lokalklubbens revisorer så begär, eller när

minst en fjärdedel av lokalklubbens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Extra årsmöte kan bara behandla det ärende som kallelsen avser.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar från den dag då begäran inkom.

Mom 2 Dagordning.

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes ordföranden ska justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än av lokalklubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Eventuella övriga val

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 7 veckor före ordinarie årsmötet hålls, anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning.

Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till styrelsen senast 7 veckor före ordinarie årsmöte hålls.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation.

Styrelsen består av ordförande, och 2, 4 eller högst 6 ordinarie ledamöter varav en ska väljas till vice ordförande av årsmötet, samt 2 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, vice ordförande , samt årligen halva antalet ledamöter och suppleanter för 2 år.

För att värna om vallhundens bruksegenskaper ska valberedningen verka för att 3/4 av ordinarie styrelseledamöter ska vara ägare eller skötare av jordbrukets produktionsdjur i väsentlig omfattning.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i SVaK.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslagsoch yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom sig minst 2 personer som var för sig har rätt att teckna lokalklubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsen åligganden.

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, SVak:s stadgar, SKK:s stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat:

bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet, verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens, avge årsredovisning till ordinarie årsmöte, senast 6 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna, upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod, avge yttrande över av SVaK till lokalklubben hänskjutna ärenden, följa de anvisningar som lämnas av SVaK, senast 2 veckor efter ordinarie årsmöte lämna SVaK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen, utse delegater till SVaKs fullmäktigemöte i den ordning som SVaK´s stadgar föreskriver, upprätta förslag om program rörande tid och plats för vallhundsprov och vallhundstävlingar, tillställa SVaK årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser senast en månad efter årsmöte.

§ 9 Räkenskaper och revision

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Lokalklubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år.

Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid lokalklubbens årsmöte samt vid styrelsens sammanträden.


Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar senast en månad efter sammanträde.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure

Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin lokalklubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SVaK. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom

lokalklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekt kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska inlämnas till styrelsen för lokalklubb senast 31 december och efter godkännande av årsmötet inges till SvaKs styrelse som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande.

Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av 3/4 av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 15 Upplösning av lokalklubben

Lokalklubben kan begära att få upphöra som lokalklubb hos SVaKs fullmäktige. Sådan begäran ska vara beslutad på lokalklubbens ordinarie årsmöte med 3/4 majoritet.

SVaKs fullmäktige fattar beslut om att lokalklubben ska upphöra.

SVaKs fullmäktige kan besluta att lokalklubben ska upphöra om;

– lokalklubben genom låg aktivitet och ringa medlemstal inte anses företräda sin stadgeenliga verksamhet,

– lokalklubben genom sitt handlande skadat SVaK, SKK eller medlemsorganisation inom SKK,

– lokalklubben ej fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar, stadgar för SVaK, stadgar för SKK eller träffade överenskommelser mellan SVaK och lokalklubben.Innan beslut fattas om att lokalklubb ska upphöra av ovanstående skäl skall SvaKs och lokalklubbens revisorer samt lokalklubbens styrelse beredas tillfälle att yttra sig.

Vid upphörande av lokaklubb tillfaller lokalklubbens tillgångar SVaK.

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS